تبدیل واحد

ابتدا حوزه مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس مقدار مورد نظر را وارد و واحد هایی که نیاز دارید تبدیل شوند را انتخاب کنید.


تبدیل واحد آنلاین و مبدل واحدهای اندازه گیری

بدون شک حفظ کردن مقادیر مختلف در تبدیل واحد ها کار مشکلی است و هرکسی نمی تواند تمام واحد های چند کمیت را همیشه به خاطر داشته باشد و از طرفی مخاسبه کردن و تبدیل کردن واحد ها به یک دیگر هم فعالیتی است که باید با دقت زیادی انجام شود و احتمال اشتباه در آن وجود دارد.

اما شما به جای انجام این محاسبات به صورت دستی ، میتوانید تمام این محاسبات را با ابزار تبدیل آنلاین واحد نویدک انجام دهید که هم دقت بسیار بالایی دارد و هم این محاسبات را در سریع ترین زمان برای شما انجام می دهد.

شما می توانید با ابزار تبدیل آنلاین واحد نویدک انواع مختلف واحد های کمیت های مختلف را به راحتی تبدیل کنید.

 

شما با استفاده از این ابزار می توانید واحد های مختلفی مانند:

فشار ، مساحت ، گشتاور ، برق ، انرژی ، نیرو ، نیرو بر طول ، طول ، نور ، جرم ، جرم شارشی ، چگالی و ظرفیت جرم ، توان ، شتاب ، دما ، زمان ، سرعت ، گران روی ، حجم  و ظرفیت و حجم شارشی را به یک دیگر تبدیل کنید.

 

 

انواع کمیت های موجود در ابزار تبدیل آنلاین واحد نویدک :

فشار

فشار یک کمیت نرده ای است ؛ که به صورت نیرو بر واحد سطح تعریف می شود.

یکای تعریف شده برای فشار در دستگاه بین المللی یکاها پاسکال است.

یک پاسکال برابر است با یک نیوتون بر مترمربع.

کمیت فشار دارای واحد های مختلفی است و برای بیان آن از واحد های متنوعی استفاده می شود که شما می توانید هر کدام از این واحد هارا در سایت انتخاب کرده و استفاده کنید.

 

واحد هایی مانند :

نیوتون بر متر مربع ، اتمسفر(technical) ، اتمسفر(normal) ، بار ، سانتی متر جیوه ، سانتی متر آب ، دسی بار ، کیلو گرم نیرو بر سانتی متر مربع ، کیلو گرم نیرو بر متر مربع ، کیپ بر اینچ مربع ، میلی بار ، میلی متر جیوه ، پاسکال ، کیلو پاسکال ، مگا پاسکال ، پاندال بر فوت مربع ، پوند نیرو بر فوت مربع ، پوند نیرو بر اینچ مربع و تر.

 

مساحت

مساحت سطح یا کف یک شکل هندسی است که این سطح می تواند مربوط به یک شکل دو بعدی یا سه بعدی باشد.

برای مساحت از واحد های متنوعی استفاده می شود.

شما می توانید با کمک ابزار تبدیل آنلاین واحد نویدک این واحد هارا به هم تبدیل کنید.

 

واحد هایی نظیر :

متر مربع ، جریب ، منطقه ، بارن ، هکتار ، روود ، سانتی متر مربع ، کیلو متر مربع ، دایره مایل ، فوت مربع ، اینچ مربع ، مایل مربع و یارد مربع.

 

گشتاور

گشتاور یا نیروی چرخشی عامل دوران یا چرخش جسم است.

گشتاور یک کمیت برداری است و یکای آن در سامانه استاندارد بین المللی یکاها نیوتون متر است.

به عبارتی همان طور که نیرو باعث حرکت جسم می شود گشتاور هم باعث چرخش جسم می شود.

در حقیقت اثر گشتاور در حرکت چرخشی، مانند اثر نیرو در حرکت انتقالی است.

کمیت گشتاور دارای واحد های مختلفی است و برای بیان آن از واحد های متنوعی استفاده می شود که شما می توانید هر کدام از این واحد هارا در سایت انتخاب کرده و استفاده کنید.

 

این واحد ها عبارت اند از :

نیوتون - متر ، دین - سانتی متر ، کیلوگرم نیرو – متر ، اینچ – پوند نیرو ، فوت – پوند نیرو.

 

برق

به مجموعه ای از پدیده های طبیعی که به حضور بار الکتریکی وابسته است برق یا الکتریسیته گفته می شود.

یکای برق در سامانه استاندارد بین المللی یکاها آمپر است.

 

با کمک ابزار بدیل واحد نویدک می توانید واحد های :

کولمب ، ابکولام ، آمپر ساعت ، فارادی ، استاتکولومب ، میلی فارادی ، میکرو فارادی و پیکو فارادی را به یک دیگر تبدیل کنید.

 

انرژی

به خاصیت کمیتی که جهت انجام کار به یک شی منتقل شود انرژی گفته می شود.

 

واحد های انرژی قابل تبدیل و موجود در سایت عبارت اند از :

ژول ، یکای بریتانیایی حرارت (mean) ، یکای بریتانیایی حرارت (ترمو شیمیایی) ، الکترون ولت ، ارگ ، فوت پوند ، فوت پندال ، اسب بخار بر ساعت ، کیلو کالری (SI) (kcal) ، کیلو کالری (mean) (kcal) ، کیلو وات بر ساعت ، تی تی ان تی ، ولت بر کلمب ، وات بر ساعت ، وات بر ثانیه ، کالری (sI) (cal) ، کالری (mean) (cal) ، کالری (thermo).

 

نیرو

به عامل و یا باعث حرکت و شتاب گرفتن جسمی نیرو گفته می شود.

نیرو یک کمیت برداری است و یکای آن نیوتون است.

نیرو انواع واحد های مختلفی را دارا است که می توانید در سایت آنها را به یکدیگر تبدیل کنید.

 

انواع واحد های نیرو :

 نیوتون ، دین ، کیلوگرم نیرو ، کیلو پوند نیرو ، کیب ، اونس نیرو ، پوند نیرو و پوندال.

 

نیرو به طول

نیرو به طول یا نیوتون بر متر ، مقادیر فشار را با واحد های دیگری نظیر نیوتون بر متر ، پوند نیرو بر اینچ و پوند نیرو به طول به دست می آورد.

 

طول

برای اندازه گیری فاصله بین دو نقطه در یک فضا از کمیتی به نام طول استفاده می شود.

یکای طول در سامانه استاندارد بین المللی یکاها متر است.

یکای طول دارای واحد های مختلفی است که می توانید با استفاده از ابزار تبدیل واحد آنلاین نویدک آنها را به یک دیگر تبدیل کنید.

 

واحد های طول عبارت اند از :

متر ، آنگستروم ، کالیبر ، استرونومیکل ، سانتی متر ، کیلو متر ، ال ، ام ، فدوم ، فرلانگ ، فرمی ، فوت ، اینچ ، سال نوری ، میکرو متر ، مایل ، میلی متر ، نانو متر ، پارسک ، پیکا ، پیکو متر ، پوینت ، رود ، یارد ، مایل (int’l nautical) ، مایل (UK nautical) ، مایل (US nautical) ، مایل (US statute) ، لیگ (int’l) و لیگ ( UK)

 

نور

به تابشی که از مجموعه ای از پرتو های نورانی تشکیل شده باشد و باعث دیدن اجسام شود نور گفته می شود.

برای محاسبه نور واحد های متفاوتی وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید و یا آنها را به هم تبدیل کنید.

 

واحد هایی مانند :

لومن بر متر مربع ، لومن بر سانتی متر مربع ، لومن بر فوت مربع ، فوت بر شمع ، فوت بر لامبرت ، شمع بر متر مربع ، شمع بر سانتی متر مربع ، لوکس و فوت.

 

جرم

به مقاومت یک جسم در برابر شتاب گرفتن در زمان اعمال نیرو جرم گفته می شود.

واحد اندازه گیری جرم در دستگاه بین المللی یکاها یا SI کیلوگرم است.

 

انواع واحد های اندازه گیری جرم عبارت اند از :

کیلوگرم ، گرم ، میلی گرم ، میکرو گرم ، کارات ، صد در صد عرض ( بلند ) ، صد در صد عرض ( کوتاه ) ، جرم پوند (      ibm) ، جرم پوند (troy) ، جرم انس (ozm) ، جرم انس (troy) ، اسلاگ ، تن (assay) ، تن (long) ، تن (short) ، تن (metric) و تونی.

 

جرم شارشی

به میزان عبور جرم یک شاره از یک مقطع مشخص در واحد زمان جرم شارشی می گویند.

 

انواع واحد های جرم شارشی :

کیلو گرم بر ثانیه ، جرم پوند بر ثانیه و جرم پوند بر دقیقه.

 

چگالی

به نسبت جرم به حجم یک ماده چگالی گفته می شود.

در صورتتغییر دما و فشار ، چگالی یک ماده تغییر می کند.

برای مثال ، شما با افزایش فشار بر روی یک جسم ، باعث کاهش حجم آن می شوید که در نتیجه چگالی آن بالا تر می رود و یا با افزایش دما بر روی یک ماده ، باعث می شوید تا حجم ماده بیشتر شده و چگالی آن کمتر شود.

واحد اندازه گیری چگالی در در دستگاه بین المللی یکاها یا SI کیلو گرم بر متر مکعب است.

 

انواع واحد های اندازه گیری چگالی عبارت اند از :

کیلو گرم بر متر مکعب ، گرین بر گالون ، گرم بر سانتی متر به توان سه ، جرم شارشی بر فوت مکعب ، جرم شارشی بر اینچ مکعب ، انس بر گالون (us,liq) ، انس بر گالون (uk,liq) ، انس (جرم) / اینچ ، جرم پوند بر گال (uk,liq) ، جرم پوند بر گال (us,liq) ، اسلاگ بر فوت مکعب و تن (طول و جرم) / یارد مکعب.

 

توان

به میزان استفاده انرژی در یکای زمان توان گفته می شود.

یکای توان در واقع ژول بر ثانیه است که به احترام مخترع بزرگ جیمز وات ، مخترع ماشین بخار یکای آن را وات نامیده اند.

یکای توان در دستگاه بین المللی یکاها وات است.

توان واحد های مختلفی برای اندازه گیری دارد که کی توانید برای محاسبه از آن ها استفاده کنید و یا آن ها به هم تبدیل کنید.

 

این یکاها عبارت اند از :

وات ، مگا وات ، کیلو وات ، میلی وات ، یکای بریتانیایی حرارت (SI) / (hour) ، یکای بریتانیایی حرارت (thermo) / (second) ، یکای بریتانیایی حرارت (thermo) / (minute) ، یکای بریتانیایی حرارت (SI) / (hour) ، کالری (thermo) / (second) ، کالری (thermo) / (minute) ، ارگ بر ثانیه ،

فوت پوند نیرو بر ساعت ، فوت پوند نیرو بر دقیقه ، فوت پوند نیرو بر ثانیه ، اسب بخار (ft ibf / s 550) ، اسب بخار (electric) ، اسب بخار (boiler) ، اسب بخار (metric) ، اسب بخار (uk) ، کیلو کالری (thermo) / (min) و کیلو کالری (thermo) / (sec) .

 

شتاب

به میزان تغییرات سرعت یک جسم در واحد زمان شتاب گفته می شود.

شتاب یک کمیت برداری است.

یکای اندازه گیری شتاب در سامانه استاندارد بین المللی یکاها یا SI متر بر مجذور ثانیه است.

به عبارتی دیگر ، نسبت تغییرات سرعت یک جسم به زمان این تغییرات برابر است با شتاب.

کمیت شتاب دارای واحد های مختلفی است و برای بیان آن از واحد های متنوعی استفاده می شود که شما می توانید هر کدام از این واحد هارا در سایت انتخاب کرده و استفاده کنید.

 

این واحد ها عبارت اند از :

متر بر مجذور ثانیه ، فوت بر مجذور ثانیه ، اینچ بر مجذور ثانیه ، G و گال.

 

دما

میزان گرمی و یا سردی را ، با یک کمیت فیزیکی و نسبی به نام دما مشخص می کنند.

دما یک کمیت فیزیکی است و یکای آن در سامانه استاندارد بین المللی یکاها یا SI کلوین است.

البته برای محاسبه دما از یکاهای دیگری هم استفاده می شود.

 

یکاهایی مانند :

 درجه فارنهایت ، درجه سانتی گراد یا سلسیوس و درجه رنکان.

 

زمان

زمان در واقع یک بعد است که ما می توانیم آن را به سه دسته تقسیم کنیم :

  • گذشته
  • حال
  • آینده

به طور کلی در فیزیک ، دو کمیت وجود دارند که امکان داشتن تعریف دقیقی برای آنها وجود ندارند و به آنها کمیت های بنیادی می گویند.

کمیت های بنیادی عبارت اند از فضا و زمان.

به همین دلیل است که دیگر کمیت ها مانند سرعت یا نیرو ، به وسیله این دو کمیت تعریف می شوند.

البته برای اندازه گیری زمان یکاهای متفاوتی وجود دارند.

 

یکای زمان در سامانه بین المللی یکاها یا همان SI ثانیه است ؛ اما برای محاسبه زمان از این واحد ها نیز استفاده می شود :

ثانیه (sec) ، روز (کامل) ، روز (متوسط خورشید) ، ساعت (کامل) ، ساعت (متوسط خورشید) ، دقیقه ( کامل) ، دقیقه (متوسط خورشید) ، ماه ، ثانیه (sidereal) ، سال (تقویم) ، سال (مناطق گرمسیر) ، سال (کامل) .

 

سرعت

نسبت تغییرات مکان یک جسم به زمان این تغییرات را سرعت می گویند.

سرعت یک کمیت برداری است.

یکای اندازه گیری سرعت در سامانه استاندارد بین المللی یکاها یا همان SI متر بر ثانیه می باشد.

 

انواع واحد های محاسبه سرعت  

متر بر ثانیه ، فوت بر دقیقه ، فوت بر ثانیه ، کیلو متر بر ساعت ، گره ، مایل (آمریکا) / ساعت (mph) ، مایل (جهانی) / ساعت ، مایل (آمریکا) / دقیقه ، مایل (آمریکا) / ثانیه ، سرعت نور و ماخ.

 

گران روی

گران روی یا چسبناکی ، در واقع مقاومت یک سیال در برابر حرکت نسبی بین لایه های خود و یا به اصطلاح جاری شدن است.

 

انواع یکاهای اندازه گیری گران روی عبارت اند از :

نیوتون ثانیه بر متر ، سنتی پواز ، سنتی استاک ، فوت مربع بر ثانیه ، پواز ، پندال ثانیه بر فوت مربع ، جرم پوند بر فوت ثانیه ، پوند نیرو ثانیه بر فوت مربع ، آر اچ ی ، اسلاگ بر فوت ثانیه و استاک.

 

حجم

حجم در واقع میزان گنجایش یا ظرفیت یک جسم است.

یکای اندازه گیری حجم در سیستم متریک متر به توان سه یا متر مکعب است.

 

انواع واحد های حجم عبارت اند از  

متر مکعب ف سانتی متر مکعب ، میلی متر مکعب ، برد فوت ، بشکه ، جریب فوت ، بوشل ، کاپ ، فلوید اونس ، فوت مکعب ، گالون (UK) ، گالون (US,dry) ، گالون (US,liq) ، گیل (انگلیس) ، گیل (آمریکا) ، اینچ مکعب ، لیتر (جدید) ، لیتر (قدیم) ، اونس (انگلیس و فلوید) ، اونس (آمریکا و فلوید) ، پک ، پینت (US,dry) ، پینت (US,liq) ، کوارت (US,dry) ، کوارت (US,liq) ، استری ، قاشق سوپ خوری ، قاشق چای خوری ، تن (register) و یارد مکعب.

 

حجم شارشی

کمیت حجم شارشی دارای واحد های مختلفی است و برای بیان آن از واحد های متنوعی استفاده می شود که شما می توانید هر کدام از این واحد هارا در سایت انتخاب کرده و استفاده کنید.

 

کمیت هایی نظیر 

متر مکعب بر ثانیه ، فوت مکعب بر ثانیه ، فوت مکعب بر دقیقه ، اینچ مکعب بر دقیقه و گالن.

توجه داشته باشید که شما می توانید از تمامی واحد های کمیت های تعریف شده در ابزار تبدیل واحد آنلاین نویدک استفاده نمایید.

 

ابزار تبدیل واحد آنلاین نویدک 

با استفاده از ابزار تبدیل واحد آنلاین نویدک ، شما می توانید تبدیل واحد های خود را بسیار آسان و راحت انجام دهید و دیگر نگران اشتباهات احتمالی ای که ممکن است در صورت محاسبات دستی رخ دهد نباشید.

برای استفاده از این ابزار شما باید در مرحله اول کمیت مورد نظر خود را به کمک اولین کادر کشویی انتخاب نمایید.

سپس واحد و مقداری که میخواهید آن را تبدیل کنید را وارد کرده ، و در کادر کشویی پایین مساوی واحدی که میخواهید مقدارتان به آن تبدیل شود را انتخاب نمایید.

مشاهده خواهید کرد که ابزار تبدیل واحد آنلاین نویدک ، به آسانی و در کوتاه ترین زمان ممکن تبدیل واحد را برای شما انجام داده و نتیجه را برای شما نمایش می دهد.

 

پیشنهادات و نظرات ارزشمند خود را نسبت به این ابزار از طریق ثبت دیدگاه برای ما ارسال کنید.

به اشتراک بگذارید

نظر خود را بنویسید

نظرات کاربران

  • ناشناس
    1402/10/06 09:39
    یکی بگه چجوری ۲ میکرومتر بر مجذور ثانیه به سانتی متر بر مجذور ساعت تبدیل کنیم؟
    پاسخ دادن